Teljes adatkezelési tájékoztató

egészségügyi szakemberek / egészségügyi szervezetek és kapcsolattartóik részére

Ez a Teljes Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató„) a CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (1007 Budapest-Margitsziget, Grand Hotel IV. em. 6.; e-mail: adatvedelem@ceumed.eu; tel.: +36304477387 továbbiakban „CEUMED” vagy „Mi„, „Társaságunk„, ideértve e kifejezések bármely ragozott alakját) kapcsolatba kerülő természetes személy egészségügyi szakemberekre / egészségügyi szervezetekre és azokra, akik ezen személyek kapcsolattartóiként járnak el, így ezek vezető tisztségviselőire és munkavállalóira (együttesen „kapcsolattartók” a továbbiakban). A kapcsolattartókra vonatkozó adatokat „személyes adatok”-nak hívjuk. Társaságunk az Ön személyes adatai felelős adatkezelőjeként jár el.

1. Milyen személyes adatot kezelünk?

Személyes adatok közvetlenül Öntől, az Ön kapcsolattartóitól, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatók:

 • Személyazonosító adatok, így a név; képviselő neve;
 • Kapcsolattartási adatok, így fizikai cím, e-mail cím és telefonszám(ok);
 • Tevékenységre vonatkozó adatok, így szakma, munkahely adatai;
 • Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, üzleti levelek, szerződések tartalma és egyéb üzleti dokumentumok, IP-címek, használati adatok, sütik adatai, online navigációs adatok, helyadatok, böngészőadatok.

Ha Ön kapcsolattartóként jár el, jellemzően (i) az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email fizikai címre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és (ii) nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon megtartani Önről, amelyek „különleges adatnak” tekinthetőek. Kizárólag olyan adatokat használunk fel Önnel kapcsolatban és olyan célból, amelyek az Önnel, Ön munkáltatójával fennálló kapcsolatunk tekintetében szokásosnak tekinthetők, így a rendszeres kapcsolattartás szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, ideértve a tájékoztatást, valamint bizonyos rendezvényekre történő meghívást, vagy Társaságunkra vagy annak tevékenységére vonatkozó általános tájékoztatást.
Ha ezeket az adatokat Ön nem adja meg, ez akadályát képezheti azon szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítésének, amelyet Önnel vagy munkáltatójával vagy azon társasággal kötöttünk, amelynek a képviseletében Ön eljár, továbbá szolgáltatások nyújtásának Önöknek vagy annak, hogy megfeleljünk a hatályos jogszabályoknak.

2. Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

Az alábbi jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatosan:

 • Szerződés: Ha Ön magánszemély szerződő partnerünk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján az Ön kérésére a velünk megkötendő szerződés és kiegészítő megállapodások megkötéséhez szükséges lépések vagy az ilyen megállapodások teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A személyes adatok megadása önkéntes, de adatok megadása hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek Önnel a szerződés létrehozására vagy a szerződés teljesítésére.
 • Jogos érdek: ha Ön személyesen nem szerződő partnerünk, jogos érdekünk áll fenn az Önnel (mint szerződő partnerünk által alkalmazott, megbízott vagy partnerünk részére szolgáltatást nyújtó személlyel) való folyamatos kapcsolattartásra a szerződéses partnerünkkel fennálló szerződéses kapcsolatunk előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján), melynek részleteit a 4. pont tartalmazza.
 • Hozzájárulás: Egyes esetekben hozzájárulást kérhetünk Öntől az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján), így különösen hírlevelek küldésével és egyéb közvetlen üzletszerzést célzó megkereséseinkkel kapcsolatosan; Ha és amennyiben az Ön hozzájárulása alapján kezeljük személyes adatait, Önnek bármikor jogában áll a megadott hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha Ön jogi személy üzletfelünk, a személyes adatok, ideértve a kapcsolattartói személyes adatok megadásával Ön szavatol azért, hogy (i) az Ön által megadott személyes adatok rendelkezésre bocsátásához engedéllyel rendelkezik (ii) a kapcsolattartó személyt tájékoztatta a jelen tájékoztató tartalmáról; (iii) és Ön naprakészen tartja és frissíti a megadott személyes adatokat.

3. Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban az adatkezelés céljairól és jogalapjáról, a kezelt adatok kategóriáiról, az irányadó megőrzési időkről, valamint a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köréről tájékoztatást az alábbi táblázatban talál:

Az adatkezelés megnevezése és célja A kezelt személyes adatok kategóriái Az adatkezelés jogalapja és az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke Megőrzési idő
A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek megnevezése
Szerződéses kötelezettségeink teljesítése az Önnel, mint szerződéses partnerrel megkötött szerződésből eredően
 • Kapcsolattartási adatok
 • Személyazonosító adatok
 • Tevékenységre vonatkozó adatok
Szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont A szerződés megszűnésétől számított 5 év (a magyar Polgári Törvénykönyv 6:22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően) Társaságunkon belül: Társaságunk munkavállalói
Szerződéses kötelezettségeink teljesítése az Ön munkáltatójával vagy azon szervezettel megkötött szerződésből eredően, amelynek Ön képviselője
 • Kapcsolattartási adatok
 • Személyazonosító adatok
 • Tevékenységre vonatkozó adatok
Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont A szerződés megszűnésétől számított 5 év (a magyar Polgári Törvénykönyv 6:22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően) Társaságunkon belül: Társaságunk munkavállalói
Kapcsolattartás Önnel közvetlen üzletszerzési célú megkereséseinkkel, piackutatási tevékenységgel kapcsolatban, áruinkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, konferenciákkal, tudományos rendezvényekkel, tudományos hírekkel kapcsolatban.
 • Kapcsolattartási adatok
 • Személyazonosító adatok
 • Tevékenységre vonatkozó adatok
 • Kommunikációs adatok
Hozzájárulás – GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont A hozzájárulás visszavonásáig vagy a egészségügyi szakemberrel való utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 évig. Társaságunkon belül: Társaságunk munkavállalóiTársaságunkon kívül: Rocket Science Group LLC / Mailchimp
Látogatások és Önnel való találkozók egyeztetése és megvalósítása
 • Kapcsolattartási adatok
 • Személyazonosító adatok
 • Tevékenységre vonatkozó adatok
 • Kommunikációs adatok
Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont A hozzájárulás visszavonásáig vagy az egészégügyi szakemberrel való utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 évig. Társaságunkon belül: Társaságunk munkavállalóiTársaságunkon kívül: Microsoft Ireland

4. Társaságunk jogos érdeke a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Adatkezelés Jogos érdekek
Szerződéses kötelezettségek teljesítése Kényszerítő erejű jogos érdekünkben áll az azon társasággal vagy szervezettel fennálló szerződéses kapcsolatainkból eredő szerződéses kötelezettségeink teljesítése és jogaink gyakorlása, amelynek Ön dolgozik, vagy amelyet Ön képvisel. Ha szerződéses vagy üzleti kapcsolatban áll velünk, Ön észszerűen feltételezheti, hogy adatait a szerződés teljesítésének – ideértve a kapcsolattartást is – megkönnyítése céljából kezelni fogjuk.

Ha részletesebb információt kér a jogos érdekeinkről és az érdekmérlegelés eredményéről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@ceumed.eu e-mail címen.

5. Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az Ön adataihoz a Társaságunkon belül, a „szükséges ismeret elve” alapján, kizárólag a kiválasztott munkavállalóink férhetnek hozzá.
Személyes adatokat harmadik személyek részére a következő okok esetén továbbíthatunk:
Szolgáltatók: Társaságunk a belső eljárásai támogatása végett harmadik fél által nyújtott IT rendszert és szolgáltatásokat használ. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és a Társaságunk és a szolgáltató közötti megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók hozzáférhetnek a személyes adatokhoz. Ilyen szolgáltató a Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (székhelye: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA), amely társaság e-mail küldéssel kapcsolatos szolgáltatást biztosít nekünk, míg a Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft Ireland”, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18) hoszting szolgáltatást biztosít számunkra.

6. Adattovábbítás külföldre

Ha az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található harmadik országokba továbbítjuk, biztosítani fogjuk, hogy a személyes adatok az EU adatvédelmi szabályaival (pl.: mint az EU általános adatvédelmi rendelete, a GDPR) azonos szintű védelmet élvezzenek. Ezzel kapcsolatosan az EU Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási általános szerződési feltételekre támaszkodunk. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a adatvedelem@ceumed.eu e-mail címen, ha a vonatkozó adattovábbítási garanciák másolatát szeretné megkapni.

7. Milyen jogok illetik meg a magánszemélyeket?

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ezt meghaladóan, az irányadó jogszabályokban foglaltak (azaz a GDPR) szerint Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • a) Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. Amennyiben további másolatokat kér, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
 • b) Helyesbítéshez való jog: Jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
 • c) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését.
 • d) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.
 • e) Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
 • f) Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, amely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy ne kezeljük tovább az Ön személyes adatait. Ennek megtörténte esetében lehetséges, hogy a jövőben nem tudunk tájékoztatást nyújtani Önnek a szolgáltatásainkról. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. E jog gyakorlása semmilyen költséggel nem jár. Ez a jog nem illeti meg Önt, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

8. Kapcsolatfelvétel velünk

Jogai gyakorlásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőség útján:
CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1007 Budapest-Margitsziget, Grand Hotel IV. em. 6.
e-mail: adatvedelem@ceumed.eu
Tel: +36 1 237 0005

©CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 24.