BABÉ & FISHER-PRICE JÚNIUSI NYEREMÉNYJÁTÉK

1 A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: „Ápolt test Vidám lélek” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője: Ceumed Kft. székhely: 1007 Budapest, Margitsziget, Grand Hotel 4/6. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-897076; adószám14284986-2-41 (a továbbiakban: "Szervező").

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. A Játékból ki vannak zárva: • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2018. 06. 01. 00.00 – 2018.06. 30. 23.59 A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban.

4. A Játék menete

A Játékban résztvevők a fent megadott időszakban a www.ceumedika.hu oldalon BABÉ márkájú terméket vásárolhatnak. Minden BABÉ termék egy-egy plusz lehetőséget rejt a heti nyereményjátékon való részvételre. A résztvevők növelhetik esélyeiket több termék vásárlásával.

A Nyereményjátékban összesen 6 nyertes sorsolunk ki, akik Fisher-Price játékot nyernek. Minden héten az adott tárgyheti vásárlókból kerül ki a győztes, akinek nevét a rákövetkező hét péntekén tesszük közzé. Június első és utolsó hetén 2 nyertes is sorolásra kerül. Az első eredményhirdetés napja: június 15., az utolsó napé: június 29.

A nyertesek sorsolását a játék szervezője bonyolítja le minden héten.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók.

4.1. Nyeremények:

 1. heti nyeremény: BeatBo robot 2 db

2. heti nyeremény: Tanulókutya járássegítő 1 db

3. heti nyeremény: Pillangós szőnyeg 1db

4. heti nyeremény: Illemtudó uzsitálca 1 db és Első szavak kutya 1 db

 

5. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyerteseket a vásárlásukkor megadott elérhetőségek egyikén keressük, illetve a Babé Hungary Facebook oldalán is közzétesszük nevüket.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A nyereményeket postai úton adjuk át a nyerteseknek. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremények átvétele, ill. az azok érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremények használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 Adózási kérdések: A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

6. Adatkezelés

Az Adatokat a Szervező kezeli az alábbi tájékoztatás alapján. Júniusban azok, akik a www.ceumedika.hu oldalon Babé terméket vásárolnak automatikusan bekerülnek a játékban résztvevők közé. A játékosok közül kisorsolt szerencsés nyertest a rendelésükhöz megadott elérhetőség egyikén értesítjük. Nevét a Babé Hungary Facebook oldalon közzétesszük.

Az adatkezelő további célokra az adatokat nem használja fel, csak a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat gyűjti be, melyeket az általános adatvédelmi nyilatkozata alapján tárol (lásd: https://ceumedika.hu/adatvedelem).

Az Adatkezelő biztosítja továbbá, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.