Ceumedika Halloween nyereményjáték 2021.10.21. – Játékszabályzat

1.Jelen szabályzat a Ceumed Kft. (továbbiakban: Kiíró) által kezelt, karbantartott Ceumedika Facebook oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játék időtartama: 2021.10.21.- 2021.11.08.

A szavazatok alapján Kiíró Facebook oldalán 2021.11.08-án hirdet eredményt.

A pályázat kiírója: Ceumed Kft. (továbbiakban „Kiíró”)

A pályázat lebonyolítója: PressInform Kft. (továbbiakban „Lebonyolító”) 1027 Budapest, Fő utca 75. B II. emelet 2.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, a játék menete:

A játékosok Facebook messenger üzenetben elküldik 2021.10.21-11.01. között az általuk faragott halloweeni tök fotóját a Ceumedika Facebook oldalának (https://www.facebook.com/ceumedika/). Egy Játékos egy alkotással nevezhet. A fotókat Lebonyolító feltölti a Ceumedika Facebook oldalára, majd november 2. 9 órától november 08. 11 óráig lehet szavazni a Halloweeni alkotásokra a Ceumedika Facebook oldalán. A legtöbb szavazatot gyűjtött játékos nyer.

A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a Kiíró és a játék lebonyolításáért felelős alkalmazottak, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A nyereményjáték felhívás posztjához érkező hozzászólásokat Lebonyolító moderálja, azaz megszűri és törli azon hozzászólásokat, melyek:

– utalást tartalmaznak a Kiíró termékeivel konkurens termékre vagy

– erőszakos, diszkriminatív, jogszabályba ütköző vagy az alapvető erkölcsi normákba, jó ízlésbe ütköző megjelöléseket tartalmaznak vagy

– politikai, vallási célú megjelöléseket tartalmaznak

 3. Nyeremény

Eredményhirdetés: 2021.11.08-án

Nyertesek száma: 1

Nyeremény: A legtöbb szavazatot begyűjtött játékos nyeri a Long4Lashes szempillanövesztő szérumot.

4. Nyeremények, nyertesek A Játék során a játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertes nevét a Ceumedika Facebook oldalán tesszük közzé. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; – ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol; – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; – ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – ha jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Kiíró kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Kiíró felelőssége A Kiíró kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Kiíró tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. A Játék résztvevőinek adatait a Kiíró a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, – hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Kiíró és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Kiíró kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Kizárólag saját fotóval lehet a nyereményjátékban részt venni! Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Kiíró nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

10. Vegyes rendelkezések A Kiíró fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://www.facebook.com/szeressokosan Facebook-oldalon keresztül érhető el.

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti

Budapest, 2021.október 19.

Ceumed Kft.

Kiíró