„Maradj mozgásban a Flexipure-rel!”- Játékszabályzat

„Maradj mozgásban a Flexipure-rel!” elnevezésű nyereményjáték játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

 1. A játék szervezője

A „Maradj mozgásban a Flexipure-rel!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a „CEUMED Kft.” (székhely: 1007 Budapest Margitsziget Grand Hotel 4/6., Hungary) a továbbiakban: „Szervező”, Facebook nyereményjátékot szervez.

A Szervező megbízottja a Játék lebonyolítására: Clair&Curtis Communication Kft., (székhely: 1024 Budapest, Retek u. 21-27.), a továbbiakban: „Lebonyolító”.

 1. A Játékban részt vevő személyek 

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki

– magyar állampolgárságú,

– Magyarországon lakcímkártyával igazolható állandó lakhellyel rendelkezik

– 18. életévét betöltötte

– saját Facebook profillal rendelkezik

– cselekvőképességében nem korlátozott vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott, mely esetben törvényes képviselője írásbeli hozzájárulásával vehet részt

(továbbiakban: Játékos).

A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az Játékszabályzatba foglalt adatkezelési tájékoztatót.

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2022. 01. 25. és 2022.02.25. között tart, az alábbi intervallumokban:

 1. 01. 25. 18:00-19:00
 2. 01. 28. 18:00-19:00
 3. 02. 01. 18:00-19:00
 4. 02. 04. 18:00-19:00
 5. 02. 08. 18:00-19:00
 6. 02. 11. 18:00-19:00
 7. 02. 15. 18:00-19:00
 8. 02. 18. 18:00-19:00
 9. 02. 22. 18:00-19:00
 10. 02. 25. 18:00-19:00

Az egyes alkalmak fent említett időtartamán kívül érkező hozzászólások nem vesznek részt a Játékban.

 1. A játék menete

A Szervező megbízottja 2022. január 25. és 2022. február 25. között minden kedden és pénteken 18:00-tól 40 perces, élő gyógytornaórát közvetít a Megbízott Facebook oldalán (https://www.facebook.com/szeressokosan) Az a személy, aki részt vesz legalább 4 alkalommal, és ezt hozzászólás formájában is jelzi, a „Részt veszek!” szavakat kommentelve a live videó chat ablakában, jogosult a nyereményre. A Szervező más részvételi módot nem fogad el.

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő hozzászólás részt vesz a Játékban.

A Játékosok az oldalon a Facebook live-ok chat ablakában látszó hozzászólásukban megjelenő nevük, és a link mögött található profiljuk alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, valamint a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező kizárólag azokat azon személyek kommentjét fogadja el, akik a chat ablakban „részt veszek” szavakat kommenteli.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon résztvevőket illetve azon hozzászólásokat, akik, illetve amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem tud időben csatlakozni a 40 perces gyógytornához és a komment későbbi időpontban kerül rögzítésre., illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a kommentelést nem lehet végrehajtani.

A live videókhoz érkező hozzászólásokat Szervező megbízottja moderálja, azaz megszűri és törli azon hozzászólásokat, melyek:

– utalást tartalmaznak a Szervező termékeivel konkurens termékre vagy

– erőszakos, diszkriminatív, jogszabályba ütköző vagy az alapvető erkölcsi normákba, jó ízlésbe ütköző megjelöléseket tartalmaznak vagy

– politikai, vallási célú megjelöléseket tartalmaznak

A nyeremény – a fenti okok miatt nem törölt – legalább 4 alkalomnál is kommentelő Játékosok között kerül kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal.

 1. Nyeremény

A Játék nyereménye a következő:

 • Flexipure ajándékcsomag, melynek tartalma:
 • 1 db Flexipure Original Étrendkiegészítő tabletta,
 • 1 db Flexipure Original Étrendkiegészítő oldat
 • 1 db Flexipure Instant Gél
 • Nagy Niki gyógytornász egy alkalmas személyes tanácsadása, mely voucher formájában kerül átadásra. A voucher felhasználható: 2022. 12. 31-ig, melyhez egy előzetes időpont egyeztetés szükséges. Az időpont egyeztetés privát üzenetben történik, a lebonyolító által megadott elérhetőségen. Az egyeztetett időpontot módosítására a továbbiakban nincs lehetőség.
 1. Sorsolás

A Játék során egy nyertes kerül kihirdetésre.
A nyeremény azon játékosok közül kerül kisorsolásra, akik a saját Facebook profiljukról legalább 4 alkalom LIVE videójához is kommentelnek és részt vesznek a 40 perces gyógytornán.

A fenti nyeremények egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal kerülnek kisorsolásra.

A sorsolás időpontja: 2022.03.01. 12:00

A sorsolás helyszíne: Clair and Curtis Communication Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27.

A nyertessel egyidejűleg 2 pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha

 • a Szervező megbízottja a sorsolást követően a regisztráció során megadott Facebook profilon többszöri próbálkozás (2 Facebook privát üzenet) ellenére sem éri el a nyertest.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

 1. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók:

A Lebonyolító a sorsolást követően Facebook posztban megjelöli a nyertest, majd Facebook privát üzenetben értesíti és bekéri a nyeremény átadásához szükséges adatokat (továbbiakban: Értesítés). Az Értesítést követően a Játékosnak 3 naptári napon belül el kell küldenie a bekért adatokat (név, cím) Facebook privát üzenetben.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, adatait nem közli, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező megbízottja jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni

A Játékos tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező és Lebonyolító általi – jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek minősül.

A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes nyereménye a megadott, kizárólag belföldi postacímre kerül kiküldésre.

A tárgynyeremények a Szervező megbízottja által, heti rendszerességgel kerülnek átadásra a GLS Hungary futárszolgálat részére a kézbesítési cím egyeztetését követő 7 munkanapon belül.

A nyeremény kiszállítása egy alkalommal történik, amennyiben elégtelen a cím, vagy nem kerül átvételre bármely okból a nyeremény, az további alkalommal, ismételten nem kerül kiszállításra.

A Játékos téves vagy pontatlan adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező kizárja a Játékost, illetve megtagadja a nyeremény átadását:

 • amennyiben a nyertes által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem valósak
 • amennyiben a nyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek
 • amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a nyereményjáték szellemével ellentétes magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás, egy játékos neve alatt több felhasználói profil létrehozásával való pályázás)
 • ha a játékos feltöltött képe vagy hozzászólása sértő, obszcén, a közerkölcsöt sértő, politikai tartalmú
 • ha az Értesítésre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a Játékos 3 naptári napon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel Instagram komment vagy üzenet formájában a kapcsolatot
 • ha a Játékos Instagram profilja a Játék lezárulta előtt törlésre kerül
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni
 • ha a Játékos a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását nem adja meg, vagy a Nyeremény átadását megelőzően visszavonja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a nyertes nem veszi át a nyereményét az általa megadott címen, úgy a nyeremény nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesik a nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező a kizárásról szóló értesítéssel szemben a reklamáció lehetőségét kizárja.

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül a nyereményt nem veszi át, vagy a nyertes a Játékból kizárásra került, illetve a nyeremény neki felróható okból nem volt átadható az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, a Szervező a tartaléknyertest lépteti elő, és értesíti a fentieknek megfelelően. A tartaléknyertes részére a nyeremény kiszállításra kerül. A nyeremény egy alkalommal kerül kiszállításra, amennyiben a nyertes nem veszi át bármely okból nyereményét úgy azt még egyszer a Szervező nem szállítja ki.

A nyeremény készpénzre nem beváltható, annak cseréje nem lehetséges.

A nyeremény másra át nem ruházható, a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak. A nyereményekhez adóvonzata a Szervezőt terheli.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

 1. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/szeressokosan) nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Szervező és a Lebonyolító számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

Az Facebook adatkezeléséért Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget, az Facebook adatkezelésére Szervező és Lebonyolító nem rendelkezik befolyással, az az Facebook saját adatkezelési szabályzata alapján történik, melyet a Játékos a részvétellel tudomásul vesz.

A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/szeressokosan) poszt formájában megtalálható a Játék teljes időtartama alatt.

 1. Az adatkezelés 

Tekintettel arra, hogy Szervező és Lebonyolító a Játékosokkal és a nyertessel szemben az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR rendelet) 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek.

A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli:

9.1. 

Az adatkezelő1 adatai

Cégnév: CEUMED Kft.

Székhely: 1007 Budapest Margitsziget, Grand Hotel 4/6., Hungary

Cégjegyzékszám: 01-09-897076

Képviselője: Balázsi Ildikó ügyvezető

Képviselő elérhetőségei: info@ceumed.eu

 

Az adatkezelő2 adatai

Cégnév: Clair & Curtis Communication Tanácsadó Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 21-27.

Cégjegyzékszám: 01-09-882705,

Képviselője: Simon-Tábori Éva Magdolna

Képviselő elérhetőségei: info@clairandcurtis.com

 

9.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a nyeremény átadásának.

Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

9.3. Az adatkezelés célja 

A Játék lebonyolítása (bejegyzések ellenőrzése, sorsolás, nyeremények átadása, adókérdések rendezése).

9.4. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyeremény postázását követő 5. napig, a tartalékléknyertesek személyes adatai a nyeremény átadásáig, a nyertesek személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelők nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

9.5. Az Érintettek köre

A Játékban részt vevő természetes személyek.

9.6. Az érintett személyes adatok kategóriái 

Az Adatkezelők kizárólag olyan adatokat kezelnek, amelyek a fenti célok elérése érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelők a következő adatokat kezelhetik:

 1. név;
 2. e-mail cím;
 3. postázási cím

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Érintett nem veheti át a nyereményt.

9.7. Az érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő1 (Szervező) info@ceumed.eu  címre vagy az Adatkezelő1 1007 Budapest Margitsziget Grand Hotel 4/6 szám alatti postacímére vagy az Adatkezelő2 (Lebonyolító) info@clairandcurtis.com email címre vagy az Adatkezelő2 1024 Budapest, Retek utca 21-27. alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelők a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítják. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőknél a fent megadott elérhetőségeken.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.

Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védik, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezelik.

Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.

9.9. A személyes adatok címzettjei: a Lebonyolító és a Szervező

9.10. Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy a közöttük létrejött megállapodásban meghatározottak szerint az Érintettek fent írt jogainak gyakorlásával, az Érintettek tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeik kapcsán Adatkezelő1 köteles eljárni és ezen kötelezettség teljesítésért az Adatkezelő1-et teljes felelősség terheli.

Adatkezelők tájékoztatják az Érdekelteket, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzatban megjelölt Facebook oldal tulajdonosa, valamint a személyes adatok megadására szolgáló privát Facebook cím tulajdonosa és kezelője, a Lebonyolító a Játékkal kapcsolatos minden tevékenység kezelője, így Facebook oldal kezelője, a kapcsolattartás bonyolítója.

A fentiekre tekintettel Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy érintetti jogaikat bármelyik Adatkezelővel szemben érvényesíthetik, annak eredménye a másik Adatkezelőre is kihatással lesz.

Szervező mindenkor hatályos, részletes adatkezelési szabályzata elérhető a https://ceumedika.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ webhelyen, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

Lebonyolító mindenkor hatályos, részletes adatkezelési szabályzata elérhető a https://clairandcurtis.com/wp-content/uploads/2021/11/Clairandcurtis_kapcsolatfelveteli_A4.pdf webhelyen, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

 

Budapest, 2022.01.17.

 

CEUMED Kft.

Szervező

2021.01.17.