Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári hore správcom CEUMED, s.r.o., sídlom: Komenského 856, Dunajská Streda 929 01, IČO: 44 115 148  (príp. jeho zamestnancami a spolupracovníkmi) pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to na celé obdobie 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý/á svojich práv podľa § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Poučenie podľa § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb.

Subjekt údajov môže požiadať správcu o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Správca je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu subjektu údajov odovzdať. V prípade, že osoba, ktorá vyplnila tento formulár, zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jej osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jej súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, má právo požiadať správcu o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov, má tento právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Účel spracovania osobných údajov

V súlade s § 5 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov sú všetky údaje uvedené v tomto formulári zhromažďované a spracovávané výhradne za účelom zaistenia cestovných služieb a ďalej ponúkania výrobkov a služieb subjektu údajov. Všetky údaje uvedené v tomto formulári budú zhromažďované, spracované a uschované tiež pre účely zasielania obchodných oznámení subjektu údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to dovtedy, kým subjekt údajov priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané), maximálne však na obdobie 5 (piatich) rokov. Subjekt údajov ďalej súhlasí s tým, že k poskytnutým údajom môžu byť priradené aj ďalší osobné údaje. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité správcom na štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu správcu.

Vyhlásenie správcu

Správca vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom, a ďalšie osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.