Játék és adatkezelési szabályzat: „Hosszú pillákkal a szigeten!” promóció

1. A Játék elnevezése, szervezője

A „Hosszú pillákkal a szigeten!” elnevezésű játék (a továbbiakban „Játék”) szervezője a CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.) a továbbiakban: „Szervező“.

A Szervező megbízottja a Játék lebonyolítására: Clair&Curtis Communication Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36. B lépcsőház földszint 1.), a továbbiakban: „Lebonyolító”.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki

  • Magyarországon lakcímkártyával igazolható állandó lakhellyel rendelkezik
  • életévét betöltötte

A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a Szervező személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját (mely a Játékszabályzatban is elérhető).

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. július 18. – 2022. július 31. között tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően történt online vásárlások nem vesznek részt a Játékban.

4. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban bármely, a Játék jelen játékszabályzat 3. pontban meghatározott időtartama alatt, a ceumedika.hu webshop oldalon megrendelt Long4Lashes / Long 4 Hair/ Lift 4 Skin terméket vásárló Játékos részt vesz. A nyereményjátékban való részvétel automatikusan történik, nem kötött termékregisztrációhoz, így a tranzakciót végrehajtó személyek automatikusan bekerülnek az adatbázisba.

5. A Játékban való részvétel menete

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Amennyiben bárki legalább 1 darab Long4Lashes/ Long 4 Hair/ Lift 4 Skin terméket vásárol a ceumedika.hu webshop oldalon a tranzakciót követően jogosulttá válik – amennyiben a részvételi feltételeknek megfelel – a jelen Játékban történő részvételre is. A Long4Lashes/ Long 4 Hair/ Lift 4 Skin termékek drogériákban, parfümériákban és egyéb helyeken történő vásárlása nem vesz részt a játékban.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére.

Ezen esetekért a Szervező nem felel.

Egy Játékos több alkalommal és több terméket is vásárolhat a Játék időtartama alatt, azonban ez esetben csak az első vásárlás vesz részt a Játékban.

A Játék időtartama alatt végzett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő tranzakció részt vesz a Játékban. Amennyiben a webshopban történő megrendelést követően a termék nem kerül átvételre/kfizetésre a játék időtartama alatt, úgy az a játékos nem vehet részt a sorsoláson.

6. Nyeremények

Nyeremény: 1 fő részére (2 db) Sziget napijegy a fesztivál első napjára, 2022. augusztus 10-re.

7. Sorsolás és a nyertes értesítése:

A 2 db Sziget jegy kisorsolása a fent meghatározott feltételeknek megfelelő tranzakciót végrehajtó Játékosok névsorából egy, a véletlenség elvén alapuló gépi sorsolással történik.

A sorsolás időpontja: 2022. augusztus 2. 12.00 óra, helyszíne: Clair and Curtis Kft., 1024 Budapest, Retek utca 21-27.

Közjegyző jelenlétében történő gépi sorsolás útján 1 fő nyertes és 2 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.

Szervező a Nyertest a sorsolás napját követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a vásárlás során megadott e-mail címen a nyeremény átvételének feltételeiről.

A vásárlást igazoló e-mail beérkezését követően a lebonyolító a beküldött adatok alapján ellenőrzi, hogy a Játékos megfelel-e a jelen Játékszabályzat feltételeinek.

Amennyiben a Nyertes nem felel meg jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeknek, a Játékból kizárásra kerül.

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a fentiek szerint a Játékból kizárásra került
  • ha a Lebonyolító a sorsolást követően a vásárlás során megadott e-mail címen nem éri el a nyertest, illetve a nyertes az elérhetőségéről nem tájékoztatja a Lebonyolítót 3 munkanapon belül (nem válaszol vagy hibás az email cím).
  • ha a nyertes vásárlásának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes is kizárásra kerül és nem válik a nyeremény jogosultjává, helyébe a 2. pótnyertes lép. A pótnyertesek értesítésére is a nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.

A Nyertes(ek) kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Nyertes értesítését követő 3 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, a nyeremény átadása meghiúsultnak tekintendő, mely körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül, a megadott időpontban tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, nem módosítható, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

8. Az adatkezelés

Tekintettel arra, hogy Szervező és Lebonyolító a Játékosokkal szemben az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR rendelet) 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek.

A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli:

8.1. Az Adatkezelő1 adatai:

Cégnév: CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-897076

Képviselője: Vízkeleti Péter

Képviselő elérhetőségei: info@ceumed.eu

Az Adatkezelő2 adatai:

Cégnév: Clair & Curtis Communication Tanácsadó Kft.

Székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36. B lépcsőház földszint 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-882705

Képviselője: Simon-Tábori Éva Magdolna

Képviselő elérhetőségei: info@clairandcurtis.com

8.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a nyeremény átadásának.

Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

8.3. Az adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása (megjelent posztok ellenőrzése, sorsolás, nyeremények átadása, adókérdések rendezése).

8.4. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyeremény sorsolását követő 5. napig, a tartalékléknyertes személyes adatai a nyeremény átadásáig, a nyertes személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelők nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

8.5. Az Érintettek köre

A Játékban részt vevő természetes személyek.

8.6. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelők kizárólag olyan adatokat kezelnek, amelyek a fenti célok elérése érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelők a következő adatokat kezelhetik:

  1. a) név; b) e-mail cím; c) mobiltelefonszám d) postai cím

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Érintett nem veheti át a nyereményt.

8.7. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

8.8. Az érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő1 (Szervező) info@ceumed.eu e-mail címre vagy az Adatkezelő1 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6. szám alatti postacímére vagy az Adatkezelő2 (Lebonyolító) info@clairandcurtis.com email címre vagy az Adatkezelő2 1024 Budapest, Retek utca 21-27. alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelők a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítják. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak az általuk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőknél a fent megadott elérhetőségeken.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelők székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) előtt.

Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védik, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezelik.

Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.

8.9. A személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

 8.10. Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy a közöttük létrejött megállapodásban meghatározottak szerint az Érintettek fent írt jogainak gyakorlásával, az Érintettek tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeik kapcsán Adatkezelő1 köteles eljárni és ezen kötelezettség teljesítésért az Adatkezelő1-et teljes felelősség terheli.

Adatkezelők tájékoztatják az Érdekelteket, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzatban megjelölt Facebook oldal tulajdonosa, valamint a személyes adatok megadására szolgáló privát Facebook cím tulajdonosa és kezelője, a Lebonyolító a Játékkal kapcsolatos minden tevékenység kezelője, így a Facebook oldal kezelője, a kapcsolattartás bonyolítója.

A fentiekre tekintettel Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy érintetti jogaikat bármelyik Adatkezelővel szemben érvényesíthetik, annak eredménye a másik Adatkezelőre is kihatással lesz.

Szervező mindenkor hatályos, részletes adatkezelési szabályzata elérhető a https://ceumed.hu/adatvedelem webhelyen, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

Lebonyolító mindenkor hatályos, részletes adatkezelési szabályzata elérhető a https://clairandcurtis.com/…/Clairandcurtis_ADATVEDELMI…

webhelyen, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

 9. Vegyes rendelkezések:

A jelen játékszabályzat elérhető a https://ceumedika.hu/blog/ honlapon.

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az info@clairandcurtis.com ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2022. 07. 18.

 

CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező